De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is bij Bankwet van 1956 opgericht en is op 1 april 1957 met haar activiteiten aangevangen. Sindsdien heeft deze instelling een centrale rol vervuld bij de financiële en economische ontwikkeling van Suriname.  Als monetaire autoriteit heeft de CBvS als hoofddoelstelling het behoud van de koopkracht van de Surinaamse dollar (SRD).  Zij is tevens de toezichthouder op de financiële sector, bankier van de commerciële banken, kassier en bankier van de Staat, alsook financieel adviseur van de Regering.

De CBvS werkt momenteel aan een aantal fundamentele hervormingen van haar eigen organisatie en van het financiële stelsel van Suriname. Deze hervormingen zijn gericht op de modernisering en de verbetering van de efficiëntie, de stabiliteit en de integriteit van het financiële systeem.

 

MANDAAT EN TAKEN

Het mandaat van de CBvS is vastgelegd in de Bankwet (G.B. 1956 no. 97, geldende tekst S.B. 2010 no. 173) en omvat de volgende taken (opgenomen in artikel 9):

Het bevorderen van de stabiliteit in de waarde van de geldeenheid van Suriname.

Het verzorgen van de geldsomloop in Suriname, voor zover uit bankbiljetten bestaande, alsmede het vergemakkelijken van het girale betalingsverkeer.

Het bevorderen van de ontwikkeling van een gezond bank- en kredietwezen in Suriname

Het uitoefenen van toezicht op het bank- en kredietwezen, het pensioen- en assurantiewezen, het geldwisselverkeer en op het overmakingenverkeer van financiële middelen van en naar het buitenland, één en ander op voet van de daarvoor geldende wettelijke regelingen; het toezicht richt zich mede op de integriteit van de instellingen werkzaam in deze sectoren en sub-sectoren.

Het bevorderen en vergemakkelijken van het betalingsverkeer van Suriname met het buitenland

Het bevorderen van een evenwichtige sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname.

 

MISSIE

De missie is afgeleid van de taakstelling van de CBvS en luidt als volgt: 

Het bevorderen van monetaire en financiële stabiliteit in Suriname ter stimulering van de nationale sociaaleconomische ontwikkeling. 

 

VISIE

De CBvS zet haar richting uit met het vaststellen van haar visie. Met deze visie willen wij alle stakeholders informeren over onze ambities en het toekomstbeeld van de CBvS.

 

De visie naar 2024 luidt als volgt:

De Bank is een autonome monetaire en financiële autoriteit die gerespecteerd wordt en op professionele wijze bijdraagt aan een welvarend Suriname.

De kernpunten van de visie zijn:

Autonome monetaire en financiële autoriteit

Gerespecteerd

Professioneel

 

KERNWAARDEN

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden van een organisatie, die de cultuur mede bepalen en ook wel het ethisch kompas van een organisatie worden genoemd.

Wij kunnen worden aangesproken op onze kernwaarden.

 

Om onze visie 2024 te behalen worden voor onze medewerkers en de organisatie als geheel de volgende kernwaarden als essentieel beschouwd.

Respect

Integriteit

Kostenbewust

Professionaliteit

Samenwerken


ORGANISATIE

Om de bij wet opgedragen taken op een technisch verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren moeten moderne centrale banken, op basis van best practices, een bepaalde mate van autonomie genieten. De praktijk wijst namelijk uit dat er een positieve correlatie bestaat tussen de mate van autonomie van centrale banken en het behalen van de doelstelling van prijsstabiliteit. Autonomie en een deugdelijk en transparant systeem van checks and balances, gepaard gaande met tijdige verantwoording, zijn cruciale onderdelen van good governance bij centrale banken.

 

De CBvS staat onder leiding van een president, die ook wel de titel van Governor draagt. Deze wordt aangesteld door de Regering voor een periode van vijf jaar en rapporteert aan de Raad van Commissarissen. De Governor kan worden bijgestaan door één of meerdere directeuren.

 

De CBvS heeft sinds augustus 2019 vier directoraten. Daarnaast zijn er afdelingen met een ondersteunende functie, die rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de Governor vallen, zoals Human resources, Internal Audit, Riskmanagement en Compliance.

 

De vier directoraten zijn:

Directoraat Bankbedrijf en Bancaire Zaken

Directoraat Monetaire Zaken en Economische Aangelegenheden

Directoraat Toezicht Kredietwezen

Directoraat Legal en Internationale Betrekkingen

 

De leiding van de CBvS ziet er per 15 januari 2022 als volgt uit:

M.L. Roemer - Governor 

R. Adhin - Directeur Toezicht Kredietwezen

H. Dorinnie - Directeur Monetaire Zaken en Economische Aangelegenheden

 

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:

K. Raghoebarsing - Regeringscommissaris

R. Parohi - Commissaris (directeur Financiën en Planning)

A. Jadoenathmissier - Commissaris (directeur Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie)

F. Misiekaba - Commissaris

R. Ravenberg - Commissaris

E. Feller - Commissaris

T. Koema - Plein - Commissaris

 

De CBvS biedt werkgelegenheid aan ongeveer 500 werknemers. 

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec*   4.7 54.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen02 februari - 10:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 31,800 32,200
EUR 34,440 35,113
GBP 39,183 39,951
ANG 17,473 17,815
AWG 17,667 18,013
BRL 6,279 6,402
TTD 4,696 4,788
BBD 15,676 15,983
XCD 11,778 12,009
PER 100 GYD 15,110 15,407
CNY 4,716 4,809

Gewogen Gemiddelde Koersen02 februari - 10:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 32,072 32,511
EUR 33,122 33,381
GBP 39,518 40,301
ANG 17,622 17,971
AWG 17,818 18,171
BRL 6,333 6,458
TTD 4,737 4,830
BBD 15,810 16,123
XCD 11,879 12,114
PER 100 GYD 15,240 15,541
CNY 4,757 4,851

GoudcertificatenFebruari 02

Coupure SRD
5 gram 19.937,94
10 gram 39.875,89
50 gram 199.379,43
100 gram 398.758,85
500 gram 1.993.794,27
1000 gram 3.987.588,54
Gold LBMA USD 1.925,90 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230201-1W 2023-02-01 47,9
CBTD230125-1W 2023-01-25 49,4
CBTD230118-1W 2023-01-18 59,7
CBTD230111-1W 2023-01-11 73,9

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230201-1W 2023-02-01 57,5
CBTD230125-1W 2023-01-25 59,3
CBTD230118-1W 2023-01-18 71,6
CBTD230111-1W 2023-01-11 88,7
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec*   4.7 54.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)