De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is de monetaire autoriteit van het land en functioneert als toezichthouder op de financiële sector, als bankier van de commerciële banken, en als kassier, bankier en financieel adviseur van de regering. Als monetaire autoriteit heeft de bank als hoofddoelstelling het behoud van de koopkracht van de Surinaamse dollar door middel van monetaire beleidsmaatregelen en de opbouw van reserves. De CBvS is ook belast met het toezicht op het bank-, krediet- en verzekeringswezen en de pensioensystemen. De Centrale Bank van Suriname werd opgericht op 1 april 1957. Sindsdien heeft de instelling een centrale rol vervuld bij de financiële en economische ontwikkeling van Suriname. Naast haar kernfuncties vervult de CBvS een belangrijke rol als incubator en als facilitator van hervormingen, en als educator en trainer van geavanceerde activiteiten op het gebied van economie, overheid en financiën. De Centrale Bank van Suriname is een principiële en resultaatgerichte organisatie die bovendien bekend staat als een uitstekende werkgever. De CBvS fungeert momenteel als speerpunt voor een aantal fundamentele hervormingen van haar eigen organisatie, het financiële stelsel van Suriname en het beheer van de overheidsfinanciën. Deze hervormingen zijn gericht op de modernisering van het financiële stelsel als geheel en de verbetering van de efficiëntie, stabiliteit en integriteit van financieel management in het algemeen.

Visie
De Centrale Bank van Suriname is een moderne, onafhankelijke en centrale financiële instelling, die haar mandaat vervult volgens de hoogste ethische standaarden en daarbij haar reputatie en het respect voor de Bank op nationaal en internationaal niveau behoudt en versterkt. Sterke normen en waarden, hoog gekwalificeerde, resultaatgerichte en gemotiveerde medewerkers en een efficiënte en effectieve operationele organisatie handhaven en versterken het wettelijke en toezichthoudende kader, het monetaire beleid en het wisselkoersbeleid van de Centrale Bank van Suriname en bevorderen de ontwikkeling van de financiële sector in Suriname. De Centrale Bank van Suriname zet zich in voor de ontwikkeling en modernisering van de financiële sector en de bevordering van goede bestuurspraktijken in deze sector, om het economische potentieel van Suriname, de sociale ontwikkeling en het welzijn van toekomstige generaties te verbeteren.

Missie
De Centrale Bank van Suriname maakt zich sterk voor de ontwikkeling en het behoud van een bloeiend, stabiel en transparant financieel en economisch stelsel in Suriname, om de duurzame economische ontwikkeling van het land op de lange termijn te waarborgen. Het is de missie van de Centrale Bank van Suriname om de koopkracht van de nationale munt te behouden door middel van een effectief, efficiënt en transparant monetair beleid; een strikt wisselkoersbeleid; en een prudent toezicht op het economische en financiële stelsel, dat aan de internationale wet- en regelgeving voldoet.

Kernwaarden

 1. Betrokkenheid
  Wij zijn sterk betrokken bij de tenuitvoerlegging van de visie en missie van de Centrale Bank van Suriname.
 2. Inclusiviteit
  Wij geloven in het belang van de betrokkenheid van alle interne en externe stakeholders bij de tenuitvoerlegging van de visie en missie van de Centrale Bank van Suriname.
 3. Enthousiasme
  Wij geloven in toewijding aan de hoogste kwaliteitsnormen om toegevoegde waarde en excellentie te leveren bij al onze activiteiten.
 4. Respect
  Wij geloven in het belang van respect - zowel in het verdienen van het respect van alle interne en externe stakeholders als in het betonen van respect voor hun bijdrage aan de manier waarop de Centrale Bank van Suriname functioneert.
 5. Verantwoording
  Wij geloven in het afleggen van rekenschap en verantwoording aan onze stakeholders (burgers, de regering, financiële instellingen en onze werknemers) over onze activiteiten. Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze beslissingen, acties en resultaten.
 6. Integriteit
  Wij geloven in de opbouw van productieve, duurzame relaties door open en eerlijk te communiceren met alle interne en externe stakeholders.
 7. Transparantie
  Wij geloven in transparantie bij alles wat we doen als de Centrale Bank van Suriname, zodat we op elk moment uitleg kunnen geven over wat we doen en waarom.


Organisatie

Aan het hoofd van de Centrale Bank van Suriname staat de Governor, die wordt aangesteld door de President van Suriname. De Governor rapporteert aan een Raad van Commissarissen. De Centrale Bank van Suriname omvat drie directoraten, elk geleid door een Directeur, en diverse afdelingen die verband houden met de kernfuncties van de bank. Daarnaast zijn afdelingen met een ondersteunende functie, zoals: human resources, informatie- en communicatietechnologie, aanbesteding, interne accountantscontrole en een juridische afdeling. De drie directoraten zijn:

 1. Directoraat Bankbedrijf en Bancaire Zaken
  • Het beheer van de Surinaamse munt in omloop.
  • Het bevorderen en faciliteren van het binnen- en buitenlandse betalingsverkeer van Suriname.
  • De vervulling van de rol van kassier, bankier en financieel adviseur van de regering.
  • De vervulling van de rol van bankier voor commerciële banken.
  • Het beheer van de internationale reserves.
 2. Directoraat Monetaire Zaken en Economische Aangelegenheden
  • De vaststelling en tenuitvoerlegging van het monetaire beleid.
  • De vaststelling en tenuitvoerlegging van het wisselkoersbeleid en de regulering van grensoverschrijdend betalingsverkeer.
  • De uitvoering van analyses en onderzoek op financieel en economisch gebied.
  • De samenstelling en bekendmaking van macro-economische kernindicatoren en sectorstatistieken.
 3. Directoraat Toezicht Kredietwezen
  • Het houden van toezicht op het gezonde beheer van financiële instellingen.
  • De bevordering van de stabiliteit van het financiële stelsel.
  • Het houden van toezicht op de tenuitvoerlegging van 'best practices' voor het zakelijke gedrag, de financiële verslaglegging en het bestuur van financiële instellingen.
  • De bescherming van de belangen van depositohouders.


Het totale aantal werknemers bedraagt meer dan 400, waarvan ongeveer de helft midden- en hogere kaderfuncties bekleden. Circa twintig procent van alle werknemers vervult een managersrol. De interne organisatiestructuur van de Centrale Bank van Suriname is als volgt ingericht:

 1. Governor.
 2. Uitvoerend bestuur, bestaande uit de Governor en de Directeuren.
 3. Hoger management, zoals afdelingshoofden.
 4. Midden- en lager kaderpersoneel.
 5. Administratieve en technische medewerkers.

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2012   5.0 4.3
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov*)   3.2 63.3

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen14 januari - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 21,119 21,442
EUR 23,257 23,420
GBP 28,949 29,522
ANG 11,604 11,834
AWG 11,733 11,965
BRL 3,815 3,891
TTD 3,108 3,169
BBD 10,411 10,617
XCD 7,822 7,977
PER 100 GYD 10,035 10,234
CNY 3,324 3,390

GoudcertificatenJanuari 14

Coupure SRD
5 gram 12.673,26
10 gram 25.346,53
50 gram 126.732,64
100 gram 253.465,28
500 gram 1.267.326,40
1000 gram 2.534.652,79
Gold LME: USD 1.821,80 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD220112-1W 2022-01-12 75,2
CBTD220105-1W 2022-01-05 79,5
CBTD211229-1W 2021-12-29 79,5
CBTD211222-1W 2021-12-22 79,4

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD220112-1W 2022-01-12 90,4
CBTD220105-1W 2022-01-05 95,4
CBTD211229-1W 2021-12-29 95,4
CBTD211222-1W 2021-12-22 95,3
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2012   5.0 4.3
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov*)   3.2 63.3

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)