HERZIENING EN VERVANGING VAN DE RICHTLIJNEN

VOOR HET OPEREREN OP DE VALUTAMARKT VAN 9 MEI 2016

 

De Bank hanteerde vanaf 7 juli 1994 een wisselkoerssysteem, waarbinnen de wisselkoers tot stand kwam middels het mechanisme van vraag en aanbod. Dit wisselkoerssysteem werd middels de Richtlijnen voor het Opereren op de Valutamarkt van 9 mei 2016 herbevestigd. Zij heeft thans het flexibel wisselkoerssysteem, waarbinnen de wisselkoersbepaling door middel van de geheel vrije werking van het vraag- en aanbodmechanisme tot stand komt, verlaten en heeft per Resolutie van 15 april 2020 (S.B. 2020 no. 84) een beheerst-zwevend wisselkoerssysteem geadopteerd. Het nieuwe wisselkoersregime impliceert dat de Bank een wisselkoers vaststelt die een reflectie is van de macro-economische fundamenten van de economie en de vigerende valutamarktontwikkelingen. De macro-economische en valutamarktontwikkelingen worden vervolgens periodiek modelmatig geëvalueerd en wordt de wisselkoers, indien de omstandigheden het vereisen, bijgesteld. 

 

Naar aanleiding van de wijziging van het voornoemd wisselkoersarrangement en de wijze waarop de gepubliceerde wisselkoersen van de Bank thans zullen worden vastgesteld, worden de Richtlijnen voor het Opereren op de Valutamarkt van 9 mei 2016 herzien en vervangen.

 

Ter bevordering van een ordelijk verloop op de valutamarkt gelden de navolgende voorwaarden en gedragsregels voor de deviezenbanken en de wisselkantoren:

 

Algemeen

 1. Marktparticipanten zijn gehouden de wet- en regelgeving en alle specifieke voorschriften uitgevaardigd door de Bank, welke van toepassing zijn op het binnenlands en het buitenlands betalingsverkeer, in acht te nemen. Zij dienen zich te houden aan de regels vervat in het onderhavige document en behoren zich te bedienen van verantwoord gedrag in het belang van de integriteit van de valutamarkt.

 

Gedragsregels

 1. Gedocumenteerd optreden. Marktparticipanten dienen iedere transactie op basis van onderliggende documenten te plegen. In ieder geval zal het doel van elke transactie, bij het aangaan daarvan, op schrift moeten blijken.

 

 1. Marktgedrag. Marktparticipanten zijn gehouden bij voortduring actief aan het verkeer op de valutamarkt deel te nemen, wat inhoudt dat zij zonder aarzeling aan- en verkooptransacties van vreemde valuta zullen plegen, zowel onderling met de marktpartijen als met het publiek.

 

 1. Administratieve afwikkeling. Bij elke aan- of verkooptransactie dient aan de cliënt een officiële kwitantie te worden overhandigd waarop ten minimale vermeld staat:

De datum.

De naam van de cliënt.

Een omschrijving (het doel) van de transactie.

Een transactienummer.

Het bedrag in vreemde munt.

De gehanteerde wisselkoers.

De tegenwaarde.

De in rekening gebrachte commissie/ provisie ten laste van de cliënt.

 

 1. Transparantie/Behoorlijk optreden. Marktparticipanten zijn verplicht een koerslijst te produceren van alle door de Bank geautoriseerde valutasoorten waarin zij handeldrijven, en deze bij elke vestiging zodanig te plaatsen dat die duidelijk zichtbaar is voor de cliënten.

 

 1. Wisselkoersnotering. Het is de Marktparticipanten niet toegestaan hogere verkoopkoersen te hanteren dan de gepubliceerde verkoopkoers van de Bank voor de Amerikaanse dollar. De verkoopkoersen van de overige valutasoorten kunnen worden afgeleid van de internationale koersnoteringen. De marge van de aan- en verkoopkoersen mag evenwel niet meer dan 2 procent bedragen.

 

Markttoezicht

 1. Marktparticipanten zijn verplicht, op elk tijdstip waarop de Bank dat nodig acht, de Bank volledig te informeren over ontwikkelingen op de vreemde valutamarkt, haar alle inlichtingen te verschaffen aangaande de gevoerde deviezentransacties, haar inzage te geven in boeken en bescheiden en, in het algemeen, volledige medewerking ter zake te verlenen.

 

 1. Bij transactie in vreemde valuta dienen de Marktparticipanten te allen tijde en zonder aarzeling aan alle vereisten van de Wet Identificatie Dienstverleners en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties te voldoen.

 

 1. Marktparticipanten zijn gehouden een juiste, tijdige en volledige administratie bij te houden van de door hen gepleegde transacties en de administratie zodanig in te richten dat deze overzichtelijk en toegankelijk is voor externe controle en toezicht.

 

 1. Marktparticipanten zijn verplicht een op schrift gesteld beleid te ontwikkelen voor het beheersen van risico’s die kunnen voortvloeien uit de verhandeling van vreemde valuta. Zij dienen dit document aan de Bank ter kennisneming en beoordeling binnen 1 maand na inwerkingtreding van deze circulaire aan te bieden en specifieke richtlijnen van de Bank aangaande het beheer van valutarisico te allen tijde in acht te nemen.

 

Rapportage

 1. Marktparticipanten zijn gehouden om de Bank dagelijks om uiterlijk 8.00 uur 's morgens elektronisch te informeren over de openingskoersen (aan- en verkoop) van valuta waarin handel gedreven wordt.

 

 1. Marktparticipanten dienen dagelijks uiterlijk om 12:30 uur alle transacties die tot en met 12:00 uur hebben plaatsgevonden aan de Bank elektronisch te rapporteren. Transacties die na 12.00 uur plaatsvinden worden beschouwd als te zijn transacties van de eerstvolgende werkdag. Indien er geen transacties hebben plaatsgevonden, moet de Marktparticipant daarvan eveneens melding doen aan de Bank. Deze rapportages zullen tevens bevatten een saldo-opgave in SRD’s alsook in alle valuta’s waarin handel wordt gedreven.

 

 1. De Bank zal dagelijks de wisselkoersen publiceren. Periodiek zal zij de macro-economische en de valutamarktontwikkelingen modelmatig evalueren en, indien de omstandigheden het vereisen, de wisselkoersen bijstellen.

 

Slotbepaling

 1. Bij het niet naleven van de bepalingen en gegeven richtlijnen zal de Bank genoodzaakt zijn maatregelen te nemen.

 

 1. Daar waar de richtlijnen van de valutahandel, zoals vervat in dit document, conflicterend zijn of zullen zijn met eerder uitgegeven richtlijnen prevaleert het bepaalde in deze circulaire.

 

 1. De bepalingen in de onderhavige circulaire voor het opereren op de valutamarkt treden in werking met ingang van 22 september 2020.

 

Paramaribo, 21 September 2020

 

Maurice L. Roemer

Governor

 

Klik hier voor de PDF-versie van deze circulaire.  

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2012   5.0 4.3
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec*)   1.3 60.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen28 januari - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 21,064 21,108
EUR 22,832 23,094
GBP 28,206 28,764
ANG 11,574 11,803
AWG 11,702 11,934
BRL 3,901 3,978
TTD 3,098 3,159
BBD 10,384 10,589
XCD 7,801 7,956
PER 100 GYD 10,009 10,207
CNY 3,311 3,377

GoudcertificatenJanuari 28

Coupure SRD
5 gram 12.490,38
10 gram 24.980,75
50 gram 124.903,76
100 gram 249.807,52
500 gram 1.249.037,61
1000 gram 2.498.075,23
Gold LME: USD 1.794,10 / tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD220126-1W 2022-01-26 67,1
CBTD220119-1W 2022-01-19 74,5
CBTD220112-1W 2022-01-12 75,2
CBTD220105-1W 2022-01-05 79,5

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD220126-1W 2022-01-26 80,5
CBTD220119-1W 2022-01-19 89,4
CBTD220112-1W 2022-01-12 90,2
CBTD220105-1W 2022-01-05 95,4
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2012   5.0 4.3
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec*)   1.3 60.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)