EMERGENCY LIQUIDITY ASSISTANCE

Inleiding

Uit hoofde van de taken van de Centrale Bank van Suriname (de Bank) vervat in artikel 9 van de Bankwet van 1956, wordt de Emergency Liquidity Assistance (ELA) ingesteld. Dit valt binnen de zogeheten “Lender-of-last-resort functie” van centrale banken. De Bank kan middels deze faciliteit tijdelijke financiële bijstand aan algemene banken verlenen om tijdelijke liquiditeitstekorten te dekken. De ELA wordt op een discretionaire basis aangeboden in zeer specifieke omstandigheden en tegen een door de CBvS vast te stellen rente.

 

Algemene Regels

Voorwaarden

a. Een schriftelijk verzoek voor financiële bijstand moet worden gericht aan de President van de Bank, waarin het volgende dient te worden vermeld:

 • Het aangevraagd bedrag en de duur van de liquiditeitssteun.
 • Een lijst van beleenbare activa, welke ter dekking van de operatie zal worden afgegeven.
 • De bereidheid van de raad van commissarissen van de algemene bank om de leenovereenkomst met de Bank en de overeenkomst(en) voor de overdracht van het onderpand mede te ondertekenen.

b. Bij het verzoekschrift moeten de navolgende documenten worden overgelegd:

 • Een kopie van het besluit van de raad van commissarissen, getekend door de voorzitter van de raad en de statutair algemeen directeur van de algemene bank, waaruit blijkt dat zij solvabel is conform de solvabiliteitsvereisten van de Bank.
 • Een kopie van de meest recente jaarrekening van de algemene bank.
 • Een verklaring met daarin de redenen waarom de algemene bank niet in staat is om aan haar liquiditeitsbehoefte te voldoen, onderbouwd met een korte- en middellange liquiditeitsprognose in voldoende mate van detail om de noodzaak van de aanvraag te staven. Ook zal onderbouwd aangetoond moeten worden dat alle andere bronnen van liquiditeit zijn aangewend en volledig zijn benut.
 • Indien het een buitenlandse bank betreft, dient er een verklaring te worden gegeven waarom de moederbank niet in de liquiditeitsbehoefte kan voorzien.
 • De desbetreffende algemene bank verstrekt, ter goedkeuring, aan de Bank, een liquiditeitsherstelplan, waarin duidelijke en controleerbare targets zijn opgenomen met betrekking tot de wijze waarop de instelling de lening zal afwikkelen.
 • De meest recente procuratieregeling.

 

Beleenbaar activum, waardevermindering en prijsvaststelling

 1. De algemene bank zal worden verplicht om een onderpand te verstrekken aan de Bank op de dag waarop de overeenkomst voor liquiditeitssteun in werking treedt.
 2. De algemene bank die de ELA ontvangt, draagt de eigendom van het onderpand over aan de Bank op een juridisch correcte wijze.
 3. De Bank past een discretionaire “haircut” toe op de marktwaarde van het geaccepteerd onderpand.
 4. De waarde van het onderpand na toepassing van de haircut dient te allen tijde tenminste gelijk te zijn aan het bedrag van het verleende krediet. Indien op enig moment de waarde van het onderpand beneden de waarde van het krediet komt te liggen, behoudt de Bank zich het recht om aanvullende zekerheden op te vragen teneinde dit verschil weg te werken.
 5. Activa die als beleenbaar onderpand worden aangemerkt door de Bank zijn:
  • Schatkistpapier van de Staat Suriname.
  • Waardepapier van de Bank.
  • Verhandelbare effecten uitgegeven door een soevereine overheid of een internationale financiële instelling, welke uitgedrukt is in USD en/of EUR en met een minimale “credit rating” van BBB. Deze kredietwaardigheid dient door ten minste twee internationale rating agencies zijn verstrekt.
  • Verhandelbare effecten uitgegeven door een binnenlandse financiële instelling of onderneming.
  • Bankpapier in Amerikaanse dollars en Euro’s.
  • De Bank behoudt zich het recht om elke activa te accepteren of af te wijzen en andere dan de genoemde activa te overwegen.

 

Looptijd

 1. De Bank zal ELA verstrekken aan de algemene bank tegen een onderpand met een maximale looptijd van 1 maand met de mogelijkheid voor verlenging tot 3 maanden.
 2. Voor een vernieuwing van de ELA, zal de algemene bank ten minste 5 werkdagen vóór de vervaldatum van de ELA, schriftelijk de Bank meedelen dat zij geheel of gedeeltelijk niet in staat zal zijn om de ELA terug te betalen. Voorts zal de algemene bank de documenten en de informatievereisten, zoals vermeld onder paragraaf II en III van deze circulaire, moeten verstrekken aan de Bank.
 3. Alvorens een eventuele verlenging goed te keuren, zal de president van de Bank moeten worden overtuigd dat het liquiditeitsherstelplan naar tevredenheid wordt uitgevoerd. Daarnaast zal er bewijs moeten worden geleverd dat de algemene bank nog steeds voldoet aan alle overige criteria opgenomen in deze circulaire.
 4. Indien de president van de Bank besluit de ELA niet te verlengen, zal de desbetreffende algemene bank de ELA op de vervaldatum moeten terugbetalen. In het geval dat de desbetreffende algemene bank niet in staat is om het volledig bedrag terug te betalen, zal de Bank gebruikmaken van het verstrekt onderpand en zal zij op basis van de Wet Toezicht Kredietwezen 2011 acties ondernemen. De Bank blijft de rentekosten in rekening brengen ten laste van het uitwinningsbedrag van het onderpand, totdat de lening volledig is terugbetaald.

 

Interest

De rente voor deze faciliteit wordt elk jaar vastgesteld, of frequenter als de marktomstandigheden daartoe aanleiding geven.

 

Overheidsgarantie

De Bank behoudt zich het recht om een overheidsgarantie te vragen, indien er bij de Bank enige bedenkingen bestaan inzake de tegenpartij, het onderpand, de omvang of de duur van de liquiditeitsbehoefte of de exit-strategie.

 

Verhoogd toezicht en conditionaliteit

Verhoogd toezicht en conditionaliteit zijn noodzakelijke voorwaarden bij het verlenen van ELA en zullen worden toegepast om te garanderen dat de algemene bank actief blijft voldoen aan haar liquiditeitsherstelplan.

 

PROCEDURES EN INSTRUCTIES

Goedkeuring en Creditering van de Middelen

 1. Een verzoekschrift met de nodige bijlagen wordt door de aanvragende algemene bank verstuurd naar de president van de Bank.
 2. De Bank zal de algemene bank schriftelijk in kennis stellen, indien de aanvraag al dan niet is goedgekeurd.
  • In het geval van goedkeuring,
   • wordt het goedgekeurde bedrag van de liquiditeitssteun, de rentekosten en de datum van terugbetaling in de brief vermeld.
   • tegelijkertijd wordt de rekening van de algemene bank gecrediteerd met de goedgekeurde leensom en de Bank krijgt de juridische eigendomstitel op het (de) geïdentificeerd(e) onderpand(en).
  • Indien de aanvraag niet is goedgekeurd, zal de president van de Bank de desbetreffende algemene bank hiervan schriftelijk in kennis stellen en zal het onderpand worden geretourneerd.
 3. Bij de beoordeling van een aanvraag zal de Bank onder meer de solvabiliteit en de levensvatbaarheid van de instelling in ogenschouw nemen. De Bank kan aanvullende informatie bij de aanvragende algemene bank opvragen, die noodzakelijk kan zijn om de aanvraag te beoordelen.

 

Terugbetaling

Op de vervaldatum van de leenovereenkomst zal de algemene bank de overeengekomen leensom vermeerderd met de rente terugbetalen. Het totaalbedrag aan obligo en rente zal worden gedebiteerd van de rekening van de algemene bank bij de Bank op de datum van terugbetaling. Na ontvangst van schriftelijke instructies van de desbetreffende algemene bank, zal de Bank niet meer de beschikking hebben over de juridische eigendomstitel van het onderpand dat ter dekking van de ELA was verstrekt.

 

Boetebepaling

Indien de lening op de vervaldatum niet volledig is terugbetaald, neemt de Bank de volledige juridische en begunstigde eigendomstitel van het verstrekt onderpand over en zal zij een sanctie opleggen, zoals bepaald door de president van de Bank, en strenge corrigerende maatregelen treffen. Niet-terugbetaling van ELA zal worden aangemerkt als een geval van ingebrekestelling, welke de Bank toelaat de ELA-leenovereenkomst te ontbinden alsook andere overeenkomsten die met de ontvangende algemene bank zijn gesloten.

 

SLOTBEPALING EN INWERKINGTREDING

De Bank is bevoegd periodiek de bovenstaande voorwaarden te herzien, vooral als deze niet meer in lijn zijn met de algemene doelstelling van monetaire en financiële stabiliteit.

 

Paramaribo, 26 september 2019

 

Robert van Trikt

President

 

Klik hier voor de PDF-versie van deze circulaire.  

 

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May*   1.5 55.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen29 juni - 10:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 22,133 22,373
EUR 22,714 22,807
GBP 27,070 27,606
ANG 12,161 12,402
AWG 12,296 12,540
BRL 4,226 4,310
TTD 3,270 3,335
BBD 10,911 11,127
XCD 8,197 8,360
PER 100 GYD 10,517 10,725
CNY 3,303 3,368

GoudcertificatenJuni 29

Coupure SRD
5 gram 13.339,80
10 gram 26.679,61
50 gram 133.398,04
100 gram 266.796,08
500 gram 1.333.980,39
1000 gram 2.667.960,78
Gold LME: USD 1.820,20 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD220622-1W 2022-06-22 29,9
CBTD220615-1W 2022-06-15 29,4
CBTD220608-1W 2022-06-08 28,1
CBTD220601-1W 2022-06-01 18,4

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD220622-1W 2022-06-22 35,9
CBTD220615-1W 2022-06-15 35,3
CBTD220608-1W 2022-06-08 33,7
CBTD220601-1W 2022-06-01 22,1
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May*   1.5 55.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)